பொருளாதாரம் – Finance

Magazine பொருளாதாரம் - Finance

வி.ஜி. சித்தார்த்தா என்ற இந்திய கனவு காண்பவரின் எழுச்சி மற்றும் வீழ்ச்சி (நிறுவனர் – கஃபே காபி டே)

M Mohamed Afzal
காபி வளரும் 140 ஆண்டுகால வரலாற்றைக் கொண்ட  குடும்பத்தில் இருந்து வந்து, ஒரு ஜெர்மன் காபி ஷாப் உரிமையாளர் “ டிச்சோ ”வுடன்  பேச்சால் ஈர்க்கப்பட்டு, ஒரு ஆர்வமுள்ள தொழில்முனைவோர்  கனவுகள் நிறைந்த ‘ஸ்டார்பக்ஸ்’...